Share

Richtlijn 109/2011

Kort gezegd

De spatborden dienen volgens de richtlijn gemonteerd te worden bij alle aanhangwagens

Uitgebreid

Verordening (EU) nr. 109/2011 van de Commissie van 27 januari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan wat opspatafschermingssystemen betreft (1)
L 34/2 Publicatieblad van de Europese Unie 9.2.2011

VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 109/2011 VAN DE COMMISSIE van 27 januari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan wat opspatafschermingssystemen betreft

(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Gezien Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden
( 1 ), en met name artikel 14, lid 1, onder a),
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Verordening (EG) nr. 661/2009 is een bijzondere verordening voor de toepassing van de typegoedkeurings­procedure die is ingesteld bij Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn)
( 2 ).
(2) Bij Verordening (EG) nr. 661/2009 wordt Richtlijn 91/226/EEG van de Raad van 27 maart 1991 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake opspatafschermingssystemen bij bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
( 3 ) ingetrokken.
(3) In Verordening (EG) nr. 661/2009 zijn fundamentele bepalingen vastgesteld met betrekking tot de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de opspatafschermingssystemen betreft en voor de type­goedkeuring van die opspatafschermingssystemen als technische eenheid. Er moeten specifieke procedures, tests en voorschriften voor die typegoedkeuring worden vast­gesteld.
(4) Daarbij moeten de voorschriften van Richtlijn 91/226/EEG worden overgenomen in deze verordening en waar nodig worden gewijzigd om ze aan de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische kennis aan te passen.
(5) Het toepassingsgebied van deze verordening moet over­eenstemmen met dat van Verordening (EG) nr. 661/2009 en bijgevolg beperkt zijn tot voertuigen van de categorieën N en O. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Technisch Comité motorvoertuigen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op voertuigen van de categorieën N en O, zoals gedefinieerd in bijlage II bij Richtlijn 2007/46/EG, die zijn uitgerust met een opspatafschermingssys­teem, alsook op opspatafschermingssystemen bedoeld om te worden gemonteerd op voertuigen van de categorieën N en O.

Artikel 2 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
1. “opspatafschermingssysteem”: systeem dat bestemd is om de verstuiving van water dat door de banden van een rijdend voertuig wordt opgeworpen, te beperken (…)